مخزن ذخیره اسید سولفوریک و طراحی پلتفرم آن و سیستم تخلیه و انتقال اسید جهت بارگیری به صوررت EPC

طراحی پلتفرم مخزن ذخیره اسید سولفوریک ، جهت قرارگیری دو پمپ عمودی با وزن های ۱۲۵۰ کیلوگرم بر روی دریچه منهول یک مخزن افقی (Truck unloading Tank) که زیر آن قرار می‌گیرد و با در نظر گرفتن وزن دو تکنسین در نقاط مختلف آن (هر یک ۱۰۰ کیلوگرم) در نرم افزار المان محدود آباکوس مدلسازی شده و پس از تعریف خواص مکانیکی مربوط به کربن استیل برای سازه و همچنین تعریف جوش و شرایط مرزی و فشار معادل بارگذاری و نیروی وزن، تحلیل استاتیکی روی آن انجام شده است.

نتایج شامل تنش ایجاد شده و همچنین جابجایی سازه پس از قرار گیری پمپ های مورد نظر در محل در نظر گرفته شده است.

شکل۱. مدل

شکل۲. مدل (نمای جانبی)

شکل۳. مدل (نمای بالا)

ابعاد پروفیل کربن استیل اسکلت اصلی و رینگ ها (محل قرارگیری پمپ)

شکل۴. سطح مقطع پروفیل

ابعاد پروفیل کربن استیل نرده‌ها

شکل۵. سطح مقطع پروفیل

خواص مکانیکی کربن استیل :

جدول۱- خواص مکانیکی کربن استیل

بارگذاری :

شکل۶. بارگذاری

بارگذاری روی سطح مقطع عرضی رینگ‌ها که محل قرار گیری پمپ ها می‌باشد به صورت فشار ۴۵۴۱۶ pa معادل نیروی ۱۲۲۶۳N که ناشی از وزن هر پمپ می‌باشد، در نظر گرفته شده است و همچنین با تعریف شتاب گرانش ۹.۸۱ m/s2 ، نیروی وزن سازه به همراه ۱۰۰kg نیروی وزن تکنسین در دو نقطه متفاوت از سازه تعریف شده است.

نتایج

نتایج تنش :

شکل۷. توزیع تنش در سازه بعد از بارگذاری

تنش های اعمال شده در سازه،طراحی پلتفرم مخزن ذخیره اسید سولفوریک ، در محل نشان داده شده در شکل ۸ ایجاد می‌شود که حداکثر به مقدار ۷۷.۷۴ Mpa  می‌رسد و با توجه به استحکام کششی کربن استیل (جدول ۱) برابر با۳۷۰ Mpa، ضریب اطمینان طراحی برابر است با ۴.۷۵ .

شکل۸. حداکثر تنش روی سازه نگهبان مخزن نگهداری اسید

نتایج جابجایی :

شکل۹. جابجایی عمودی سازه نگهبان مخزن ذخیره اسید سولفوریک

شکل ۹ نشان میدهد جابجایی عمودی سازه می‌باشد که بر اساس آن بیشترین جابجایی در رینگ‌ ها که محل قرارگیری پمپ ‌ها هستند به مقدار ۲.۷ mm صورت می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *